วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณะกรรมการ เพื่อการมีส่วนร่วม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชนป้องกันการทุจริต จ. ชลบุรี

 
                            ประธานฯ   อ. สุรพล    อ. ธีรศักดิ์ อ พานทอง ตอบแทนคุณแผ่นดิน

    
                     อ. สมควร ประสานดีทั่วทิศ   อ. ชมพล  มนุษย์สัมพันธ์เยี่ยม มุ่งมั่นทำจริง

   
                         อ.จำรูญ-ศรีราชา มุมานะ      อ .ทวี   ศรีราชา ตรงใจ โปร่งใส

                     
                      อ.จรุง เกาะสีชัง สุจริต โปร่งใส              เลขานุการ

                      
                         อ. ธำรง ปชส. สุจริต โปร่งใส   อ.ธวััชชัย ปชส.ตรงไปตรงมา

                                        
  อ.จีรศักดิ์  ฝ่ายกฎหมาย ซื่อตรง สุจริต

                               อ. มงคล  อ.บางละมุง  มุ่งมั่น ทำจริง ตรงไปตรงมา
                                                
                   
                                                     ยังมีอีกนะ....รอสักครู่

                                       ******************************************

   
              มีการประชุมคณะกรรมการ องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนฯ จ. ชลบุรี อย่างมีส่วนร่วม

      
จิตอาสา  เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
*******************

ที่มาของ
เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี   โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จัดทำโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรรหาบุคคลที่เป็นผู้นำในชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สาวัตรกำนัน กำหนดอำเภอละ 2 คน เข้ารับการอบรมเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตขึ้น  โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะช่วยเป็นหู เป็นตา สอดส่องช่วยดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการป้องกันเพื่อแบ่งเบาภารของสำนักงาน ป.ป.ช.ได้บ้าง เพราะสำนักงาน ป.ป.ช.เองก็มีบุคลากรเพียง 700 กว่าคนทั่วประเทศ    สำหรับจังหวัดชลบุรีนั้นได้จัดให้มีการอบรมขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 52 ที่เมืองพัทยา
           หลังจากนั้นคณะผู้ผ่านการอบรมจึงประชุมและคัดเลือกกันเป็นคณะกรรมการกลุ่มองค์กรขึ้นมาเรียกว่า คณะกรรมการ เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี โดยมีประธานคณะกรรมการเป็นหญิงชื่อ อาจารย์ สมพร  ถิ่นทวี /รองประธานที่ 1 คือ นาย สุรพล  ตรีสัจญาณ  รองประธานที่ 2 คือ นาย ชมพล  ประสนิท  ในระหว่างจัดตั้งเป็นองค์กรรูปแบบของคณะกรรมการนั้น หลายท่านที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. บุคคลเหล่านี้ก็ห่างหายกันไปที่ละคน 2 คน (คงเป็นเพราะท่านมีงานมาก)  เมื่อมีการเชิญประชุมมักจะมาประชุมกันไม่ครบองค์ประชุม **บรรดา ส.ส.ปัจจุบันเลยเอาแบบอย่าง** องค์กรของเราทำท่าจะไม่รอด ส่วนบุคคลที่ยังคิดว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมือง จึงยังทำหน้าที่ต่อไปด้วยจิตอาสา เมื่อมีผู้ที่ขาดหายไปเราจึงสรรหาบุคคลที่มีจิตอาสาและพร้อมเสียสละได้ทุกเมื่อเข้ามาร่วมอุดมการณ์ เดียวกัน หลายครั้งที่ต้องสละเวลา พร้อมทรัพย์สิน เงินทองของตัวเอง  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเดินหน้าต่อไป  และ สำนักงาน ป.ป.ช. เห็นว่า องค์กร เรามีกิจกรรมขับเคลื่อนสู่ประชาชนอย่างมีส่วนร่วม และน่าพอใจ   จึงจัดเงินงบประมาณลงมนับมนุนองค์กรจำนวน 100,000-บาท โดยผ่านทางสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด
          คณะกรรมการเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี   จึงร่วมกันบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยจัดให้มีโครงการขยายผลเครือข่ายออกไปทุกอำเภอ รวม 11 อำเภอ  จัดให้มีวิทยากรเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผลอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเกิดการทุจริต และวิธีการป้องกันการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการ สามารถร่วมกัน ทำเวทีขยายผล เพื่อการมีส่วนร่วม ให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ครอบคลุมครบ  11  อำเภอ ภายในระยะเวลา 6 เดือน  ในปี 2553  
                ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการ จากทุกภาคส่วน ที่ต่างทุ่มเท ร่วมกัน องค์กรของเรา เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี   ก็ได้รับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ คือ  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานดีเด่นของสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 
                 องค์กรของเราได้พัฒนาสร้างความเข้มแข็งมาโดยตลอด  น่าเสียดายท่านประธาน สมพร  ถิ่นทวีที่มีความจำเป็นด้านครอบครัวท่านได้ขอลาออก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554  และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนองค์กร เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี   จึงมีมติร่วมกันในที่ประชุมจึงเสนอให้คุณ สุรพล  ตรีสัจญาณ  ประธานคนใหม่ และ เมื่อท่านได้รับตำแหน่ง แล้วก็สานงานต่อทัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ต่อเนื่อง ซึ่งภาระกิจที่ประธานคนใหม่ เร่งดำเนินการคือ
-                   จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรี   ซึ่งอยู่ที่ สำนักงานทนายความ อดิศักดิ์ เนื่องจำนงค์   อยู่ที่ เลขที่ 90/8 หมู่ 1 ต. หนองซำซาก อ. บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170   โทร. 088 - 5784787     
-                   e-mail : panthoncon@gmail.com ,  pacchonburi@gmail.com และ
-                   www.pacchonburi.blogspot.com 
-                   และมีการสรรหาบุคลากรที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมีจิตอาสา  ที่มาจากตัวแทนหลากหลายอาชีพ หลายท่าน  มาจาก  นักกฏหมาย  นักปกครอง นักวิชาการ จนขณะนี้เป็นคณะกรรมการที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นลำดับ
-                    เราจะทำหน้าที่ของเรา คืองานป้องกันการทุจริต  เราไม่มีอำนาจไปตัดสินชี้ผิด หรือชี้ถูก เราเป็นเพียงยามรักษาการณ์แผ่นดิน  แต่เราก็มีสิทธิรายงานการทุจริตที่ เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ  เราไม่สังกัดพรรคการเมืองใด ไม่มีสี ไม่มีเส้น แต่เรามีพวกที่มีจิตอาสา มีอุดมการณ์เช่นเดียวกัน นับจำนวนได้ครึ่งพันแล้วในขณะนี้
                                                                  วิริเยสะมะนะเจติ
                                                                  อนุโมทนา สาธุ
                                                                 ปชส.เครือข่ายฯจ.ชลบุรี                                            -       ตอบแทนคุณแผ่นดิน บรรพชน...... ชมพล    ประสนิท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น